JAN 18
6:00 PM
Boys Basketball
Tahoka (8th Grade) at 
Post (8th Grade)
0
0
Post, TX 79356, USA Map
JAN 19
5:00 PM
Boys Basketball
Ropes JV at 
Tahoka JV
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 19
7:30 PM
Boys Basketball
Ropes Varsity at 
Tahoka Varsity
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 22
5:00 PM
Boys Basketball
Smyer JV at 
Tahoka JV
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 22
7:30 PM
Boys Basketball
Smyer Varsity at 
Tahoka Varsity
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 25
4:00 PM
Boys Basketball
New Home (B Team) at 
Tahoka (B Team)
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 25
5:00 PM
Boys Basketball
New Home (7th Grade) at 
Tahoka (7th Grade)
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 25
6:00 PM
Boys Basketball
New Home (8th Grade) at 
Tahoka (8th Grade)
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 26
5:00 PM
Boys Basketball
Tahoka JV at 
Post JV
0
0
Post, TX 79356, USA Map
JAN 26
7:30 PM
Boys Basketball
Tahoka Varsity at 
Post Varsity
0
0
Post, TX 79356, USA Map
JAN 29
5:00 PM
Boys Basketball
New Home JV at 
Tahoka JV
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 29
7:30 PM
Boys Basketball
New Home Varsity at 
Tahoka Varsity
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
FEB 01
5:00 PM
Boys Basketball
Tahoka (7th Grade) at 
Seagraves (7th Grade)
0
0
Seagraves, TX 79359, USA Map
FEB 01
6:00 PM
Boys Basketball
Tahoka (8th Grade) at 
Seagraves (8th Grade)
0
0
Seagraves, TX 79359, USA Map
FEB 02
5:00 PM
Boys Basketball
Seagraves JV at 
Tahoka JV
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
FEB 02
7:30 PM
Boys Basketball
Seagraves Varsity at 
Tahoka Varsity
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
FEB 05
5:00 PM
Boys Basketball
Tahoka JV at 
Ropes JV
0
0
Ropesville, TX 79358, USA Map
FEB 05
7:30 PM
Boys Basketball
Tahoka Varsity at 
Ropes Varsity
0
0
Ropesville, TX 79358, USA Map
FEB 08
6:00 PM
Boys Basketball
Tahoka (7th Grade) at 
Ropes (7th Grade)
0
0
Ropesville, TX 79358, USA Map
FEB 08
7:00 PM
Boys Basketball
Tahoka (8th Grade) at 
Ropes (8th Grade)
0
0
Ropesville, TX 79358, USA Map