JAN 22
4:00 PM
Girls Basketball
Smyer JV at 
Tahoka JV
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 22
5:00 PM
Boys Basketball
Smyer JV at 
Tahoka JV
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 22
6:15 PM
Girls Basketball
Smyer Varsity at 
Tahoka Varsity
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 22
7:30 PM
Boys Basketball
Smyer Varsity at 
Tahoka Varsity
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 25
4:00 PM
Boys Basketball
New Home (B Team) at 
Tahoka (B Team)
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 25
5:00 PM
Girls Basketball
Tahoka (7th Grade) at 
New Home (7th Grade)
0
0
New Home, TX, USA Map
JAN 25
5:00 PM
Boys Basketball
New Home (7th Grade) at 
Tahoka (7th Grade)
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 25
6:00 PM
Boys Basketball
New Home (8th Grade) at 
Tahoka (8th Grade)
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 25
6:00 PM
Girls Basketball
Tahoka (8th Grade) at 
New Home (8th Grade)
0
0
New Home, TX, USA Map
JAN 26
5:00 PM
Girls Basketball
Tahoka JV at 
Post JV
0
0
Post, TX 79356, USA Map
JAN 26
5:00 PM
Boys Basketball
Tahoka JV at 
Post JV
0
0
Post, TX 79356, USA Map
JAN 26
6:15 PM
Girls Basketball
Tahoka Varsity at 
Post Varsity
0
0
Post, TX 79356, USA Map
JAN 26
7:30 PM
Boys Basketball
Tahoka Varsity at 
Post Varsity
0
0
Post, TX 79356, USA Map
JAN 29
4:00 PM
Girls Basketball
New Home JV at 
Tahoka JV
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 29
5:00 PM
Boys Basketball
New Home JV at 
Tahoka JV
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 29
6:15 PM
Girls Basketball
New Home Varsity at 
Tahoka Varsity
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
JAN 29
7:30 PM
Boys Basketball
New Home Varsity at 
Tahoka Varsity
0
0
Tahoka Junior Senior High School, 1925 Avenue P, Tahoka, TX 79373, USA Map
FEB 01
5:00 PM
Boys Basketball
Tahoka (7th Grade) at 
Seagraves (7th Grade)
0
0
Seagraves, TX 79359, USA Map
FEB 01
5:00 PM
Girls Basketball
Tahoka (7th Grade) at 
Seagraves (7th Grade)
0
0
Seagraves, TX 79359, USA Map
FEB 01
6:00 PM
Boys Basketball
Tahoka (8th Grade) at 
Seagraves (8th Grade)
0
0
Seagraves, TX 79359, USA Map